Orange Plastics

Algemene leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht, geldig per 19 februari 2020

 1. Definities algemene leveringsvoorwaarden Orange Plastics B.V.
  1. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt Orange Plastics B.V. afgekort tot Orange.
  2. In deze algemene voorwaarden wordt met ‘opdrachtgever’ bedoeld de natuurlijke- of rechtspersoon met wie Orange een overeenkomst gesloten heeft of waaraan Orange een offerte heeft uitgebracht.
  3. In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt met ‘overeenkomst’ bedoeld de tussen Orange en haar opdrachtgever gesloten overeenkomst van opdracht en/of koopovereenkomst.

 2. Toepasselijkheid algemene leveringsvoorwaarden Orange Plastics B.V.
  1. Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten door Orange gedaan aan, of gesloten met haar opdrachtgever.
  2. De toepasselijkheid van algemene leveringsvoorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  3. Afwijkingen van deze algemene leveringsvoorwaarden die door Orange en haar opdrachtgever zijn overeengekomen, dienen door Orange schriftelijk te zijn bevestigd.
  4. Aan afwijkingen als genoemd in artikel 2.3 kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.

 3. Offertes
  1. Offertes door of vanwege Orange gedaan, zijn vrijblijvend; zowel voor wat betreft de opgegeven prijzen als het tijdstip van levering.
  2. Een overeenkomst komt eerst tot stand na schriftelijke bevestiging door Orange.
  3. Orange behoudt zich het recht voor om gegevens in folders en ander informatiemateriaal zonder voorafgaand bericht te wijzigen; dergelijke gegevens zijn niet bindend.
  4. Orange behoudt zich het auteursrecht voor van de bij de offerte verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en tekeningen, voor zover deze door of in opdracht van Orange zijn vervaardigd of gemodificeerd. Deze stukken mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Orange niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op enige andere wijze gebruikt worden. Indien er geen overeenkomst tot stand komt, dient de opdrachtgever al deze stukken binnen acht dagen na de beslissing dat er geen overeenkomst tot stand komt aan Orange terug te zenden.

 4. Prijzen
  1. Alle door Orange gehanteerde prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en gebaseerd op de kostprijzen op het moment van aanbieding, op de bij de aanvraag verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke, op levering af- fabriek, op uitvoering in normale werktijden, tenzij in de offerte of overeenkomst anders vermeld.
  2. Indien in het tijdvak, gelegen tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de reguliere leveringen, de kostprijs en/of andere factoren waarop de prijzen zijn gebaseerd door welke omstandigheden ook verandering ondergaan groter of kleiner dan 5%, zullen de in de overeenkomst genoemde prijzen dien overeenkomstig verhoogd of verlaagd mogen worden. Opdrachtgever zal hiervoor vooraf schriftelijk akkoord dienen te geven.
  3. Factoren die de kostprijs bepalen zijn onder andere de kosten van grondstoffen, montage- en transportkosten, loonkosten en invoerrechten.
  4. Indien in het tijdvak, gelegen tussen de totstandkoming van de overeenkomst en de facturering voor leveringen, de valutakoers waarop de prijzen zijn gebaseerd verandering ondergaan groter of kleiner dan 5%, zullen de in de overeenkomst genoemde prijzen dien overeenkomstig verhoogd of verlaagd worden bij facturering.

 5. Transport
  1. Alle producten reizen vanaf het ogenblik van de verzending af-fabriek voor risico van de opdrachtgever, tenzij in de offerte of overeenkomst anders vermeld.
  2. De opdrachtgever dient zich tegen het risico van artikel 5.1 behoorlijk te verzekeren.
  3. De opdrachtgever is gehouden de leverantie bij aflevering te controleren op (on)volledigheid, transportbeschadiging, zichtbare gebreken en dergelijke en zo daar sprake van is, dit direct aan Orange te melden en ook op de afleverbon te vermelden.

 6. Levering
  1. Leveringstermijnen worden door Orange, eventueel in overleg met de opdrachtgever, vastgesteld. De leveringstermijn gaat in, wanneer na orderbevestiging over alle technische details overeenstemming is verkregen en nadat alle voor de uitvoering van het werk noodzakelijke gegevens, tekeningen en andere bescheiden door Orange ontvangen zijn en de vooruitbetaling of zekerheidstelling, voor zover overeengekomen, is verricht respectievelijk is afgegeven.
  2. Een leveringstermijn is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  3. Te leveren zaken gelden als geleverd zodra deze voor verzending af-fabriek gereedliggen en als zodanig bij de klant zijn aangemeld.
  4. Orange is gerechtigd om maximaal 5% van de totale order te veel of te weinig te leveren en dit te factureren, opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.

 7. Retourzendingen
  1. Geleverde producten worden door Orange nimmer teruggenomen, behoudens ter uitvoering van de garantiebepalingen van artikel 11.

 8. Betaling
  1. Betalingen, zonder enige korting of compensatie, dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op een door Orange aan te wijzen bankrekening, tenzij in de offerte of overeenkomst anders vermeld.
  2. Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 8.1 genoemde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Orange gerechtigd de opdrachtgever over het verschuldigde bedrag rente te berekenen. Deze rente bedraagt 8 procent.
  3. Indien de opdrachtgever vervolgens na schriftelijke aanmaning niet binnen de daarbij gestelde termijn aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, is Orange tevens gerechtigd alle op de invordering betrekking hebbende kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 8% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,–.
  4. Indien binnen vijf dagen na schriftelijke aanmaning als in artikel 8.3 geen betaling heeft plaatsgevonden, zal Orange de uitvoering van haar verbintenis mogen opschorten, onverminderd al haar rechten.
  5. Onverminderd deze betalingscondities is Orange gerechtigd om, zowel voor als tijdens de uitvoering van een overeenkomst, vooruitbetaling of zekerheidstelling in de door haar gewenste vorm te verlangen. Indien binnen vijf dagen na schriftelijke aanmaning als in artikel 8.3 geen betaling heeft plaatsgevonden, zal Orange de uitvoering van haar verbintenis mogen opschorten.

 9. Eigendomsvoorbehoud
  1. Orange behoudt zich de eigendom voor van alle geleverde en nog te leveren producten. De eigendom gaat eerst op de opdrachtgever over nadat deze volledig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan, dan wel daartoe voldoende zekerheid heeft gesteld.
  2. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor de betaling van al hetgeen Orange uit hoofde van de overeenkomst toekomt.
  3. Indien de opdrachtgever uit zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud van Orange rust, een nieuwe zaak vormt, is de opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek daartoe een stil pandrecht ten behoeve van Orange te vestigen, dan wel naar keuze op andere wijze passende zekerheid te stellen.
  4. Indien de opdrachtgever zaken, waarop een eigendomsvoorbehoud van Orange rust, verkoopt aan derden, is de opdrachtgever verplicht op het eerste verzoek daartoe een stil pandrecht ten behoeve van Orange te vestigen, dan wel naar keuze op andere wijze passende zekerheid te stellen.

 10. Reclames
  1. Reclames ten aanzien van gebreken, welke direct dan wel kort na oplevering geconstateerd kunnen worden, dienen door de opdrachtgever, op straffe van verval van alle rechten, binnen acht dagen na levering van de producten bij Orange te worden ingediend.
  2. Reclames ten aanzien van gebreken die niet eerder dan na verloop van tijd kunnen worden ontdekt dienen, op straffe van verval van alle rechten, binnen acht dagen nadat de gebreken zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden behoren te worden ontdekt, bij Orange te worden ingediend.
  3. Reclames ten aanzien van gebreken/fouten, die minder dan 1% van de totale orderhoeveelheid bedragen, worden niet in behandeling genomen.
  4. Het indienen van de reclames als genoemd in dit artikel dient schriftelijk plaats te vinden onder nauwkeurige en gespecificeerde opgave van de aard der klachten. Opdrachtgever dient een volledig Defective Product Report in te vullen en het gereclameerde product retour te zenden.

 11. Garantie
  1. Orange biedt een garantietermijn van 1 jaar op alle door haar geleverde producten, tenzij in de offerte of opdrachtbevestiging anders overeengekomen. De garantietermijn gaat in op de dag van levering van de producten.
  2. Orange staat gedurende de garantietermijn garant dat de door haar geleverde producten gelijk zijn aan het door de opdrachtgever goedgekeurde product (Golden Sample) met de daarbij horende materiaal specificaties.
  3. Herstel van gebreken tijdens de garantieperiode heeft geen verlenging van de garantietermijn tot gevolg.
  4. De garantie als genoemd in artikel 11.2 vervalt:
   1. Indien er geen goedgekeurd product door opdrachtgever is vrijgegeven en voorzien van een handtekening (Approved Golden Sample)
   2. Indien de gebreken niet conform artikel 10 ter kennis van Orange zijn gebracht;
   3. Indien reparaties aan de producten zijn verricht of wijzigingen aan de producten zijn aangebracht door derden, zonder dat Orange daartoe haar schriftelijke toestemming heeft gegeven;
  5. De garantie is beperkt tot het kosteloos herstellen van de geconstateerde gebreken op een door Orange te bepalen wijze.
  6. De op grond van dit artikel eventueel vervangen producten worden eigendom van Orange.

 12. Overmacht
  1. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Orange opgeschort.
  2. Indien Orange bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Orange gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
  3. Van overmacht in de zin van dit artikel is sprake, indien de nakoming van de verbintenis wordt verhinderd als gevolg van omstandigheden die niet aan Orange zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen stakingen, ziekte van personeel, bedrijfsstoringen, vervoersstoringen, overheidsmaatregelen die de nakoming van de verbintenis bemoeilijken, vertragen of onmogelijk maken en alle andere niet aan Orange toerekenbare storingen en vertragingen van welke aard dan ook, ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen bij Orange zelf dan wel bij leveranciers van Orange.
  4. Orange heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat Orange reeds aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 13. Ontbinding
  1. Orange heeft in de hierna omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
   1. Indien de opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig een uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting nakomt en er niet binnen acht dagen na schriftelijke aanmaning alsnog nagekomen wordt;
   2. Indien aan de opdrachtgever voorlopige of definitieve surséance van betaling is verleend, dan wel indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard;
   3. Indien de opdrachtgever zijn activiteiten geheel of gedeeltelijk overdraagt aan een derde, dan wel zijn activiteiten staakt.
  2. De opdrachtgever heeft in de hierna omschreven gevallen en voor zover hieronder toegekend het recht de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, met onmiddellijke ingang te ontbinden:
   1. Indien Orange een beroep doet op overmacht en de overmachtsperiode langer dan één maand duurt, dan wel zodra vaststaat dat de overmachtsperiode langer dan twee maanden zal gaan duren;
  3. Ontbinding van de overeenkomst geschiedt bij aangetekend schrijven door de ontbindende partij aan de andere partij.
  4. Ontbinding van de overeenkomst laat onverlet het recht van de ontbindende partij schadevergoeding te vorderen.
  5. Indien de overeenkomst uitsluitend betreft het verlenen van diensten door Orange aan de opdrachtgever, heeft de opdrachtgever te allen tijde het recht de overeenkomst te beëindigen, mits de opdrachtgever een evenredig deel van het reeds verrichte werk aan Orange vergoedt.

 14. Aansprakelijkheid
  1. Orange aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de opdrachtgever geleden schade, die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van Orange’s verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voorzover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering.
  2. Indien de verzekeraar van Orange om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel indien de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Orange beperkt tot het netto factuurbedrag, met een maximum van € 25.000,–
  3. Orange aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van overschrijding van leveringstermijnen, tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
  4. Orange is niet aansprakelijk voor schade, indien de tekortkoming als genoemd in 14.1 het gevolg is van een situatie van overmacht.

 15. Diversen
  1. Alle producten, prototypes, specificaties, gegevens, kennis, processen, modellen, sketches, foto’s, video’s, uitvindingen of ideeën ontworpen en ontwikkeld door Orange blijven eigendom van Orange. Ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooi-, auteurs- en modelrechten, met betrekking tot zaken ontwikkeld en geleverd door Orange, blijft Orange tenzij schriftelijk anders overeengekomen exclusief en volledig rechthebbende.
  2. Ten aanzien van producten, prototypes, specificaties, gegevens, kennis, processen en intellectuele eigendomsrechten, zoals octrooi-, auteurs- en modelrechten, met betrekking tot zaken ontwikkeld en geleverd door Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever tenzij schriftelijk anders overeengekomen exclusief en volledig rechthebbende.

 16. Geschillen
  1. Alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings-voorwaarden van toepassing zijn worden beheerst door Nederlands Recht.
  2. Uitsluitend de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam is bevoegd kennis te nemen van geschillen met betrekking tot alle overeenkomsten waarop deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing zijn.